Image

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ

Pracownia

RTG

Pracownia Radiologii wyposażona jest w aparat kostno–płucny PRS – 500 oraz aparat do zdjęć zębowych KODAK 2100.
Zdjęcia wykonywane są metodą analogową – na kliszy fotograficznej.

Godziny wykonywania zdjęć:
Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 10.30 – 17.30
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 9.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 12.00

Zdjęcia rtg można wykonać bez konieczności uprzedniego uzgadniania terminu badania.

Henryk Pacut – lekarz specjalista radiolog
Joanna Nowak – technik elektroradiologii

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:
OLK-MED Sp. z. o. o
40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22
wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:
uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/ PRS-500 i KODAK 2100
uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni – pracownia rentgenowska
Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/ Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Decyzja nr 577/2017 z dn. 23.10.2017 r. i 578/2017 z dn. 23.10.2017r. oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/ organ wydający, nr decyzji, data wydania/ Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Decyzja nr 15 z dn. 17.08.2018 r.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.
W dniu 18.10.2017 r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg PRS – 500 i Kodak 2100 podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

 

Ułatwienia dostępu